Próby dobutaminowe

Próby wysiłkowe to badanie pracy serca, które wykonuje się u osób z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca i sportowców. Próby wysiłkowe pozwalają ustalić przyczyny zaburzeń rytmu serca. Ułatwiają dobranie odpowiedniej rehabilitacji.

 

INFORMACJE O BADANIU:
Próba dobutaminowa (echokardiograficzna próba obciążeniowa z zastosowaniem dobutaminy) to badanie nieinwazyjne (nienaruszające tkanek organizmu), polegające na monitorowaniu pracy serca za pomocą echokardiografu przy zmieniającym się obciążeniu tego narządu. Podczas badania podawana jest dożylnie dobutamina, lek przyspieszający akcję serca przez zwiększenie objętości krwi, jaką serce tłoczy do naczyń krwionośnych w ciągu jednej minuty, . Echokardiografia obciążeniowa jest połączeniem dwuwymiarowego badania echokardiograficznego (echo serca) z elektrokardiograficznym badaniem wysiłkowym (próba wysiłkowa EKG), dlatego też często przedstawiona jest jako alternatywa dla próby wysiłkowej.

OPIS BADANIA:
Echo dobutaminowe polega na śledzeniu pracy serca za pomocą echokardiografii. Przed badaniem pacjentowi zakładane jest wkłucie. Pacjent w czasie badania otrzymuje dożylnie środek, zwiększający siłę skurczu mięśnia serca – dobutaminę. Dobutamina  wywołuje w oranizmie stan podobny do stanu po wysiłku fizycznym. Lek podawany jest stopniowo. Pozwala to wykonać kolejne rejestracje obrazów echokardiograficznych serca w czasie zmieniającego się obciążenia tego narządu. Czas trwania badania to około pół godziny.

 

CEL BADANIA:
Próba dobutaminowa ma na celu kontrolowaną prowokację niedotlenienia mięśnia sercowego. Pomaga wykryć i ocenić stopień uszkodzenia mięśnia sercowego mogącego świadczyć o chorobie wieńcowej. Badanie to pozwala stwierdzić istnienie i rozległość niedokrwienia mięśnia sercowego, które pojawia się w przypadku osób chorych po podaniu dobutaminy. Echokardiografia obciążeniowa u chorych po zawale serca posiada wysoką wartość w ocenie żywotności określonego obszaru mięśnia serca oraz prognozowaniu powrotu funkcji skurczowej lewej komory u pacjentów leczonych pierwotną angioplastyką. Echokardiograficzny test obciążeniowy pozwala także stwierdzić, czy u pacjenta powinno się przeprowadzić koronarografię lub zabieg na sercu, jeżeli jest podejrzenie lub rozpoznanie choroby serca. Może również stanowić uzupełnienie wyników próby wysiłkowej EKG.

 

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA:

  • Podejrzenie choroby wieńcowej u osób niemogących wykonać wysiłku fizycznego
  • Nieprawidłowe spoczynkowe EKG uniemożliwiające ocenę niedokrwienia
  • Ujemny lub dodatni wynik próby wysiłkowej EKG niezgodny z obrazem klinicznym
  • Kwalifikacja do rozległych operacji niekardiochirurgicznych celem oceny ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych
  • Ocena istotności czynnościowej granicznych zmian w koronarografii.

 

PRZECIWWSKAZANIA DOTYCZĄCE BADANIA:

  • Nadwrażliwość na lek
  • Schorzenia przebiegające ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory serca.
  • Migotanie przedsionków
  • Ostra faza zawału serca
  • Wstrząs septyczny i kardiogenny z ciśnieniem tętniczym poniżej 80 mm Hg.