Karta dla kobiet w ciąży

Regulamin karty dla kobiet w ciąży

 

Organizatorem programu „Karta dla Kobiet w Ciąży” jest Mediconcept Sp. z o.o. Ginekologia Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu ul. Krzycka 94. Program „Karty dla Kobiet w Ciąży” jest skierowany do pacjentów Mediconcept Klinika Specjalistyczna w zakresie usług medycznych ambulatoryjnych.

Celem programu Karty dla Kobiet w Ciąży jest nagradzanie pacjentów korzystających z usług medycznych ambulatoryjnych..

 

Definicje

Karta dla Kobiet w Ciąży – karta, która służy jako dowód uczestnictwa w Programie.

Uczestnik Programu – osoba korzystająca z usług Mediconcept Klinika Specjalistyczna, która do Programu przystąpiła na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

Wizyta/usługa medyczna ambulatoryjna, obejmuje gabinety specjalistyczne: Ginekologia i Położnictwo

 

Postanowienia Ogólne

W ramach Programu Uczestnik gromadzi pieczątki za wizyty/usługi medyczne w Mediconcept Klinika Specjalistyczna,  a po uzyskaniu kolejnych etapów uzyskuje premię w formie rabatu przy kolejnej wizycie/usłudze medycznej.

Karta dla Kobiet w Ciąży wydawana jest w punkcie rejestracji „na okaziciela”.

Punkty zebrane na karcie nie podlegają wymianie na gotówkę.

 

Uczestnictwo

Do Programu przystąpić może każda osoba korzystająca z usług Mediconcept Klinika Specjalistyczna.

Regulamin programu dostępny jest na stronie internetowej: www..mediconcept.pl

 

Karta

Każdy Uczestnik  przystępujący do Programu otrzymuje Kartę.

Karta Programu ważna jest od 18.02.2013r. do 31.12.2015r w Mediconcept  Sp. z o.o. Ginekologia Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu ul. Krzycka 94.

Karta umożliwia Uczestnikowi gromadzenie pieczątek potwierdzających korzystanie z usług medycznych ambulatoryjnych, wg zasad opisanych poniżej.

 

System przyznawania punktów/pieczątek na koncie Uczestnika

Mediconcept Klinika Specjalistyczna zobowiązuje się przyznawać pacjentowi pieczątki każdorazowo przy skorzystaniu z usług medycznych, tj. wizyty położniczej.

Każda pieczątka odpowiada jednej wizycie położniczej, z zastrzeżeniem że koszt takiej wizyty/usługi nie może być niższy niż 100 zł.

Po ukończeniu każdego etapu przyznawania pieczątek, pacjent ma prawo do skorzystania z wizyty/usługi z przyznanym rabatem:

  • po uzyskaniu 9 pieczątek:
    • 10 wizyta położnicza obejmuje rabat w wysokości 100%
  • niezależnie od ilości wizyt/pieczątek, pacjent otrzymuje:
    • jedną wizytę/usługę w zakresie USG 3D z rabatem w wysokości 50%
    • dwie wizyty/usługi w zakresie KTG z rabatem w wysokości 50%.

Pieczątki są nabijane na Kartę po wizycie/usłudze medycznej przez  pracownika Rejestracji.

Warunkiem uzyskania rabatu jest okazanie Karty dla Kobiet w Ciąży przed dokonaniem płatności.

Rabaty z kilku lub więcej Kart nie sumują się, a poszczególne promocje nie łączą się ze sobą.

Karta uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację Karty lub właściciela, nie będzie honorowana.

W przypadku zniszczenia, zgubienia lub kradzieży Karty, pacjent może otrzymać duplikat karty za

opłatą manipulacyjną w wysokości 10zł. Pieczątki ze zgubionej karty nie kasują się.

 

Zakończenie lub zawieszenie Programu

Program ważny jest od 18.02.2013r. do 31.12.2015r.

W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Mediconcept Klinika Specjalistyczna, umieści  informacje o tym fakcie w punkcie rejestracji oraz na stronie internetowej www.mediconcept.pl